I. Informace o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů dle GDPR

Tento text uvádí základní informace o zpracování Vašich osobních údajů (OÚ).

Při zpracování osobních údajů se jako jejich správce řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zkráceně GDPR a právními předpisy České republiky.

Správce a jeho kontaktní údaje

Archetiko, s.r.o.
adresa: Rooseveltova 10/9, Plzeň
IČO: 06848559
email: archetiko@archetiko.cz
telefon: +420 724 020 260
datová schránka: dsi23de

Účel zpracování OÚ

Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, email, fakturační údaje) a to vždy v nezbytném rozsahu potřebujeme zpracovávat z důvodu poskytování našich služeb nebo z důvodů vyplývajících ze vzájemné spolupráce :

 • k plnění smluvních povinností (zhotovení studií, dokumentací staveb, zastupování v komunikaci s dotčenými úřady a organizacemi, apod.)
 • k plnění právních povinností (plná moc pro zastupování, udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby uvedené na situaci, vystavování a evidenci daňových dokladů)
 • a pro účely našich oprávněných zájmů (vedení písemné, elektronické a telefonní komunikace s Vámi)

Zákonný důvod zpracování OÚ

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány z následujících zákonných důvodů:

 • splnění smluvních povinností, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Další příjemci a zpracovatelé OÚ

 • správní orgány (státní a jiné úřady a instituce), oprávněné a dotčené organizace (majitelé a správci technické a dopravní infrastruktury), dotčené spolky a fyzické osoby apod. v rámci plnění smluvních a právních povinností při projednávání a schvalování dokumentace
 • orgány finanční správy v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • spolupracující osoby a firmy zpracovávající dílčí součásti dokumentace, které nedokážeme zajistit vlastními silami
 • externí softwarové technologie a služby (informační systémy) : datová schránka Ministerstva vnitra ČR, služby poštovního serveru, účetní software, uživatelské účty telefonních přístrojů s vedením adresáře a elektronického kalendáře, služba pro zasílání datových balíků (sloužící pro předání dokumentace v digitální formě)

Způsob a doba zpracování OÚ

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i listinné podobě a to jen v nezbytném rozsahu. Neprovádíme žádné automatické zpracování OÚ za účelem hodnocení osobních aspektů (profilování). V rámci poskytování našich služeb a při vzájemné spolupráci nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 GDPR.

Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Vaše OÚ nebudou vydány žádné jiné třetí straně než na základě výše uvedených zákonných důvodů zpracování a výše uvedených dalších příjemců.

Při zpracování mají k vašim OÚ přístup naši zaměstnanci, kteří jsou proškoleni a vázáni mlčenlivostí.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich OÚ. V případě externích informačních systémů jsou rovněž využívány pouze zabezpečené služby.

Vaše OÚ uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Práva subjektu údajů (Vaše práva v souvislosti s ochranou OÚ)

V souvislosti se zpracováním OÚ máte jako subjekt údajů následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás.

Právo na informace – je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování OÚ

Právo na přístup – na základě vaší výzvy doložíme ve lhůtě do 30 dnů, zda a jaké vaše OÚ zpracováváme a proč

Právo na opravu – dojde-li ke změně nebo shledáte své OÚ nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máte právo na jejich opravu, změnu a doplnění

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – pomine-li účel nebo zákonný důvod pro zpracování OÚ jsme povinni osobní údaje vymazat; jako subjekt údajů můžete požadovat výmaz osobních údajů v těchto případech:

 • pominul účel nebo právní důvod zpracování a nedošlo k jejich vymazání
 • vznesli jste oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce
 • domníváte-li se, že vaše OÚ byly od počátku zpracovány protiprávně

Právo na omezení zpracování – pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje nebo se domníváte se, že zpracování je protiprávní, ale odmítáte výmaz OÚ nebo jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce, případně pokud vaše OÚ již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete zachovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na přenositelnost – máte právo získat svoje OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, či požadovat jejich předání jinému správci

Právo vznést námitku – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování OÚ z důvodu oprávněných zájmů správce; OÚ dále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Před podáním stížnosti nás prosím kontaktujte a my se pokusíme vaši stížnost vyřídit k vaší spokojenosti.

 

II. Informace o cookies

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, které WWW server pošle prohlížeči, jež je uloží na počítači uživatele. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač. (zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Tyto webové stránky využívají pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné cookies, k jejichž ukládání by souhlas bylo třeba udělit, tyto webové stránky nepoužívají.