logo archetiko

Nabídka služeb

Architektonické a projekční práce v oboru pozemního stavitelství

* od záměru k realizaci *

Nabízíme vám kompletní projekční přípravu staveb i zhotovení jednotlivých částí projektu.

  • Spolupracujeme už při formování záměru investora, ze kterého vychází architektonická studie. Tato fáze je velmi důležitá pro další práci a není možné ji pominout.
  • Další fází je zhotovení dokumentace k územnímu řízení, v této fázi jsou ověřeny všechny podmínky pro realizaci záměru.
  • Následuje dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace prováděcí.
  • V rámci povolování stavby (územní řízení a stavební povolení) zajišťujeme kompletní inženýring.
  • Pro dokončené stavby zhotovíme dokumentaci skutečného provedení.
  • V případě zájmu nabízíme rovněž spolupráci při výběru dodavatele stavby.

Přes spolupracující samostatné profesní projektanty zajišťujeme další části dokumentace - konstrukční řešení, požární bezpečnost, vzduchotechniku a chlazení, silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozpočtování staveb.


Pojmy

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Architektonická studie řeší funkční, dispoziční i výtvarnou kompozici z hlediska užitého i estetického, přičemž předjímá i materiálové, technické, technologické a nákladové hledisko.

Projekt je vytvářen na základě architektonického návrhu schváleného zákazníkem a má tři základní fáze.

První, předprojektová příprava, rozpracovává architektonické řešení a je podkladem pro všechny účastníky řízení jak z hlediska technického, technologického a nákladového, tak i z hlediska administrativního.

Druhou fází je projekt pro stavební řízení, tento projekt je vytvářen v součinnosti s osobou zajišťující inženýring a slouží především k upřesnění požadavků investora a vyřízení administrativy.

Poslední, třetí fází je projekt pro realizaci, tento konkretizuje dílčí řešení, a na jeho podkladě je možno vytvořit ceník díla a vytvořit dílo samé.

Inženýring zahrnuje řadu odborných činností, bez kterých nelze vlastní stavbu zdárně zahájit a dokončit. Realizace díla představuje pro investora řadu odborných vesměs administrativních činností od přípravy až po dokončení stavby (revize, kolaudace). Tyto činnosti za něj obvykle komplexně nebo i jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Osoba pověřená zajištěním inženýringu přebírá za investora koordinaci těchto činností včetně odpovědnosti za ně.

© 2018-2022 Archetiko, s.r.o. webmaster